ސިޙުރު ހުރިތޯ ބެލުމަށް

ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ:
އޯޑިއޯ ފައިލް 7.1 MB

ވީޑިއޯ ފައިލް 36.1 MB

އޯޑިއޯ އަޑުއައްސަވާ

 

ސިޙުރު ޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މި އޯޑިއޯ މަދުވެގެން 7 ފަހަރު އަޑުއަށްސަވާލައްވާ.

މި އޯޑިއޯ އަޑުއައްސަވާ ނިމުމުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުން ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވޭތޯ:

1. ގައިގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ތަދުވުން.
2. ގައިތެރޭ  އެއްޗެއް ދުވާހެން ހީވުން.
3. މޭނުބައިކޮށް ހޮޑު ލަވާކަހަލަގޮތެއްވުން.
4. ބޮލަށްބަރުވެ ބޮލުގައި ރިއްސާގޮތް ވުން.
5. ގައިގެ އެއްވެސް ތަނެއް އައްސިވުން.
6. ފޫހިވެ ނިދިޖެހޭގޮތްވުން.
7. ރުޅިގަދަވެ މި އޯޑިއޯ ނިއްވާލަން ބޭނުން ވުން.

މި އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށްފަހު، އެއްވެސް އުނދަގުލެއްވެ، އެ އުނދަގޫ ނުފިލާނަމަ:

1. ޔާސީން ސޫރަތް މަދުވެގެން 3 ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް އަޑުއައްސަވާ ލައްވާ.
2. އެގޮތުންވެސް ރަނގަޅު ނުވެއްޖެ ނަމަ ތަކުރާރުކޮށް 11 ފަހަރު ބަންގި އަޑުއައްސަވާ . އިންޝާﷲ މިވަރުން އުނދަގޫތަށް ފިލާނެއެވެ.

 

އަބޫ ޢާލިމާ

One thought on “ސިޙުރު ހުރިތޯ ބެލުމަށް

  1. Mi ruqya adu ehumah fahu sihuru jehifaivaa kamah shakku kjehifaivaakan engumun hadhan jeheynee kihineh tho. Jehifai vanes kon kahala sihreh kan hoadhumah hadhan jeheynee kihineh tho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *