ސިޙުރު ހަދާ މީހާގެ ޙުކުމް

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ : އައްޝައިޚު މުހައްމަދު ސިނާން ސިޙުރު ހަދާ މީހުންގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله ހުރިހާ ޝަރީޢަތްތަކެއްގައާއި، އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޖްމާޢުން ސިޙުރުގެ ހުރިހާ

Read more

ދުރުތަނެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤްޔާ ކުރުމެގެ ޙުކުމް

  މުރާޖަޢާކުރެއްވީ : އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ދުރުތަނެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤްޔާ ކުރުމެގެ ޙުކުމް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤުޔާ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަޢުދީ

Read more

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު މުސްޙަފުގައި ބީހި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޤްޔާ ކުރުމުގެ ޙުކުމް

  މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސައް ރުޤްޔާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ އަދި ހަން ހުރަހަކާ އެކު މުސްޙަފުގައި ބީހި، އަޅުގަނޑުގެ

Read more

ރުޤްޔާހަދާމީހާ ހިލޭ އަންހެނެއްގައިގަ އަތްލުމުގެ ޙުކުމް

ފަތުވާގެ އަސްލު ލިޔުއްވީ: އަލް އަޚް އަޙްމަދު ނާޒިލް މުޙައްމަދު الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އިސްލާމްދީނަކީ

Read more

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުފަދަ ތަންތަނުގައި ހިއްޕުމުގެ ޙުކުމް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުފަދަ ތަންތަނުގައި ހިއްޕުމުގެ ޙުކުމް ސުވާލު: ބައެއް މުސްލިމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު، އެކި އެކި ފާރުތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ﷲ

Read more