ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޙިޖާމާ ( 6 ވަނަ ބައި )

ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޙިޖާމާ ( 6 ވަނަ ބައި )   ގްރޫޕް C މުހިިންމު ނޯޓް: މުހިންމު ނޯޓް: ތިރީގައި ވާ ޕްއިންޓްތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ

Read more

ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޙިޖާމާ( 4 ވަނަ ބައި )

  ޙިޖާމާގެ ބައެއް ފައިދާތައް ( ސައިންސްގެ އަލީގައި ) – ލޭގައި ހިމެނޭ މަރުވެފައި ހުންނަ ސެލްތައް ގައިން ނެރުމާއިއެކު ލޭ ސާފުކޮށްދީ ، ވައިޓް ބްލަޑް

Read more

ސިޙުރު ހަދާ މީހާގެ ޙުކުމް

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ : އައްޝައިޚު މުހައްމަދު ސިނާން ސިޙުރު ހަދާ މީހުންގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله ހުރިހާ ޝަރީޢަތްތަކެއްގައާއި، އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޖްމާޢުން ސިޙުރުގެ ހުރިހާ

Read more

ދުރުތަނެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤްޔާ ކުރުމެގެ ޙުކުމް

  މުރާޖަޢާކުރެއްވީ : އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ދުރުތަނެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤްޔާ ކުރުމެގެ ޙުކުމް ފޯނުގެ އެހީގައި ރުޤުޔާ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަޢުދީ

Read more